วิถีชีวิตคนในหมู่บ้าน


     เครื่องเงินวัวลาย วิถีชีวิตของคนในชุมชนวัดศรีสุพรรณเป็นวิถีของชุมชนเมืองซึ่งมีความหลากหลาย แต่ยังมีวัดเป็นศูนย์กลางสืบทอดและทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสืบมา โดยมีประเพณีวัฒนธรรมตามเทศกาล เช่นวันสงกรานต์ ลอยกระทง การทำพิธีสักการะพระพิฆเนศในช่วงวันเสาร์ ที่สองของเดือนเมษายน การเทศน์มหาชาติล้านนา พิธีสืบชะตาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น

     สิ่งที่สามารถพบเห็นได้ทุกวันคือการทำหัตถกรรมเครื่องเงินของช่างภูมิปัญญาชาวบ้านที่มาร่วมกันสร้างอุโบสถเงิน การเรียนการสอนหัตถกรรมเครื่องเงินให้กับพระภิกษุสามเณรและเยาวชนผู้สนใจ โดยเน้นให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น


ศูนย์ติดต่อประสานงาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิสาหกิจชุมชน