ผลงานที่โดดเด่น


     อุโบสถเงิน ที่ถือเป็นผลงานที่โดดเด่นของชุมชนวัดศรีสุพรรณที่สร้างสรรค์ ขึ้นจากภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องเงินและแรงศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวชุมชนวัดศรีสุพรรณ ทั้งนี้เพื่อสืบสานให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องเงิน ของวัวลายที่มีมาแต่ครั้งโบราณ โดยมีปณิธานว่า “ฝากศิลป์แก่แผ่นดิน ถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนา เทิดไท้องค์ราชันรัชกาลที่ 9”

     ลวดลายพระมหาชนกที่ประดับบันไดหน้าอุโบสถเงินของครูเสนีย์ ไชยรังษีและลูกศิษย์ เป็นผลงานที่โดดเด่นอีกชิ้นหนึ่งของทางชุมชน ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากงานพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องพระมหาชนก ที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงหลักคำสอนเรื่องวิริยะความหมั่นเพียรในการสร้างความดีแก่ผู้คนในสังคม

     ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นอีกชิ้นหนึ่งคือลวดลายประดับตกแต่งเสาท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ของกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ มีลักษณะเป็นแผ่นโลหะที่มีลวดลายเป็นดอกประจำยามและเครือเถาลาย มีความงดงามอ่อนช้อยแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่พร้อมจะอวดสายตานักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมเยือน ที่ผ่านมาทางท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่

วิดีโอแนะนำ